در توضیح ثبت برند در ایران ابتدا به تعریف برند می پردازیم. برند، نام تجاری و علامت تجاری عبارت از اصطلاح، نشانه، نماد، طرح یا ترکیبی از اینها می باشد. نام و علامت تجاری به منظور شناساندن محصولات یا خدمات شرکت ها از یکدیگر کاربرد دارد. برند در عین حال که یک واژه خاص می باشد و چیزی بیش از یک کلمه نیست اما وجه تمایز با دیگر شرکتهای رقیب می باشد.به طور کلی نام تجاری باید دارای شرایط زیر باشد:

  • بیانگر کیفیت و امتیازات محصول باشد.
  • تلفظ آسان داشته باشد. حد المکان کوتاه باشد.
  • متمایز و مشخص باشد.
  • ترجمه آن به زبان انگلیسی آسان باشد.
  • باید بتوان آن را ثبت کرد و تحت حمایت قانونی قرار داد.

در بازار رقابت، نام و علامت تجاری، از نظر قدرت و ارزش با یکدیگر فرق دارند. یک برندقدرتمند از ارزش زیادی برخوردار می باشد. اگر ویژگی های زیر وجود داشته باشد، نام و علامت تجاری دارای ارزش بیشتری خواهد بود:

  • وفاداری مصرف کنندگان
  • پنداشت مشتری نسبت به کیفیت
  • توجه و حمایت زیاد از جانب مصرف کننده
  • آگاهی مردم از این نام و نشان

مدارک :

مشخصات هویتی شخص حقیقی یا حقوقی

مجوز فعالیت یا اخذ جواز تاسیس

اسامی خارجی نیاز به اخذ کارت بازرگانی  جهت ثبت دارند .

هزینه و دستمزد :

هزینه اخذ جواز تاسیس 300.000 تومان

هزینه ثبت برند 700.000 تومان