شركت مختلط سهامی
 
  شركت مختلط سهامی شركتی است كه در تحت اسم مخصوصی بین یك عده شركای سهامی و یك یا چند نفر شریك ضامن تشكیل می‌شود. شركای سهامی كسانی هستند كه سرمایه آن‌ها به صورت سهام یا قطعات سهام مساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن‌ها به میزان همان سرمایه‌ای است كه در شركت دارند. شریك ضامن، كسی است كه سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول كلیه قرض‌هایی است كه ممكن است علاوه بر دارایی شركت پیدا شود. در صورت تعدد شریك ضامن مسئولیت آن‌ها در مقابل طلبكاران و روابط آن‌ها با یكدیگر تابع مقررات شركت تضامنی خواهد بود.
  با توجه به ماده فوق شركت مختلط سهامی نیز مانند شركت مختلط غیرسهامی دارای دو نوع شریك می‌باشد:
  أ) یك یا چند نفر شریك ضامن كه میزان مسئولیت آن‌ها در قبال قرض‌های شركت، تضامنی است.
ب) یك عده شركای غیر ضامن كه در حكم سهام‌دار شركت‌های سهامی بوده و حدود مسئولیت آنان تا میزان آورده‌شان می‌باشد .
 در شركت مختلط سهامی سهم‌الشركه شركای غیرضامن به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده و مانند شركت‌های سهامی قابل نقل و انتقال می‌باشد.
«در اسم شركت باید عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم یكی از (شركای ضامن) قید شود.» (مفاد ماده 163 قانون تجارت)
 
وضعیت حقوقی شركای شركت:
  در شركت مختلط سهامی، شركای سهامی كه سرمایه آن‌ها به صورت سهام با ارزش مساوی درآمده و حق دخالت در امور شركت را ندارند و فقط حق نظارت بر آن را دارند و مكلفند آورده خود را كاملاً پذیره‌نویسی كرده و لااقل ثلث آن را به صورت نقد در موقع تأسیس شركت بپردازند.
  شریك یا شركای ضامن در شركت مختلط سهامی،در صورت تعدّد شریك ضامن، مسئولیت آنان در مقابل طلبكاران و روابط آن‌ها با یكدیگر تابع مقررات شركت تضامنی خواهد بود.
 شركای مزبور، مدیریت شركت را به عهده دارند و سرمایه را در این شركت فقط شركای سهامی تأمین می‌كنند و شریك ضامن ملزم به سرمایه‌گذاری نبوده و فقط با انجام كار و فعالیت صنعتی خود، اداره امور شركت را عهده‌دار می‌گردد و در مقابل، قسمتی از منافع شركت را كه معمولاً به نسبت یك دوم، یك سوم و یا یك چهارم است، در پایان سال مالی دریافت می‌نماید.
تشكیل شركت مختلط سهامی:
  شركت مختلط سهامی مانند شركت مختلط غیرسهامی دارای اسم مخصوصی می‌باشد.
  بدیهی است در مدارك ثبت شركت و آگهی مربوطه آن نام شركاء ضامن باید قید گردد تا اشخاص ثالث بتوانند از وجود آنان اطلاع پیدا كنند. با در نظر گرفتن مفاد ماده 165 قانون تجارت و اصول پیش‌بینی شده برای شركت‌های سهامی كه در مورد شركت‌های مختلط سهامی نیز جاری است، می‌توان نتیجه گرفت كه برای تشكیل شركت مختلط سهامی، علاوه بر شركت‌نامه، تنظیم اساس‌نامه جداگانه نیز لازم است.
 
اداره شركت مختلط سهامی:
  «مدیریت شركت سهامی مخصوص به شریك یا شركای ضامن است» (مفاد ماده 164 قانون تجارت)
 قانون تجارت صلاحیت خاصی برای مدیر شركت در نظر نگرفته و مدّت مدیریت محدود نیست.
 
نظارت در امور شركت مختلط سهامی:
  مطابق (ماده 165 قانون تجارت) نظارت در امور شركت‌های مختلط سهامی با هیأتی است مركب از لااقل سه نفر از شركاء كه از طرف مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب می‌شوند.
انتخاب اعضای هیأت نظارت می‌تواند علاوه بر شركای صاحب سهم حتّی از میان شركای ضامن نیز باشد؛ حق نظارت صاحبان سهام شركت فردی نیست و تنها از طریق هیأت نظارت اِعمال خواهد شد.